Hong Duc University - Trường Đại học Hồng Đức

  1. Tạp chí giáo dục:   Kỳ 1  (Số 449; 501; 503; 505)

                                 Kỳ 2  (Số 500; 502; 504; 506)

                     Nhóm ngôn ngữ: Tiếng Việt;  ISSN: 2354 – 0753; 64tr. 

Tóm tắt: Công bố các công trình nghiên  cứu lý luận và thực tiễn về: Quản lý giáo dục; lý luận giáo dục; tâm lý học; sinh lý học lứa tuổi; giáo dục nước ngoài; thực tiễn giáo dục…

Chủ đề:  Khoa học xã hội -- Ấn phẩm định kỳ.

 Mô tả vật lý:  19 x 21cm

Kho:  2021/ Đ – T4 (10c /1số)

Thông tin xb:  H.: Bộ Giáo dục và Đào tạo

 Xem chi tiết Tạp chí Giáo dục Số 499 (Kỳ 1 - tháng 4 năm 2021) tại đây

Xem chi tiết Tạp chí Giáo dục Số 500 (Kỳ 2 - tháng 4 năm 2021) tại đây

Xem chi tiết Tạp chí Giáo dục Số 501 (Kỳ 1 - tháng 5 năm 2021) tại đây

Xem chi tiết Tạp chí Giáo dục Số 502 (Kỳ 2 - tháng 5 năm 2021) tại đây

Xem chi tiết Tạp chí Giáo dục Số 503 (Kỳ 1 - tháng 6 năm 2021) tại đây

- Mục lục Tạp chí Giáo dục số 505; 506

  1. Tạp chí Quản lý giáo dục: Số 4; 5; 6 (Mỗi tháng 1 số)

               Nhóm ngôn ngữ: Tiếng Việt;  ISSN: 1859 – 2910; 144tr.

Tóm tắt: Đăng tải các công trình nghiên cứu mới về khoa học quản lý giáo dục, giáo dục học của các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học trong và ngoài nước.

Mô tả vật lý:  20 x 29cm

Kho:  2021/ Đ – T4 (10c /1số)

Thông tin xb:  H.: Học viện Quản lý Giáo dục

- Mục lục Tạp chí Quản lý giáo dục số 4 (4 - 2021):

- Mục lục Tạp chí Quản lý giáo dục số 5 (4 - 2021):

- Mục lục Tạp chí Quản lý giáo dục số 6 (4 - 2021):

  1. Tạp chí khoa học (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội).

Volume 66, Issue 2, 2021 (Khoa học Xã hội)

Nhóm ngôn ngữ: Tiếng Việt;  ISSN: 2354 – 1067; 204tr.

Volume 66, Issue 2, 2021 (Khoa học Giáo dục)

Nhóm ngôn ngữ: Tiếng Việt;  ISSN: 2354 – 1075; 232tr.

Tóm tắt: Đăng tải các công trình nghiên cứu và các bài tổng quan trong nhiều lĩnh vực khoa học. Tạp chí được xuất bản định kỳ, mỗi số về một lĩnh vực như khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và khoa học giáo dục.

Mô tả vật lý:  19 x 26cm

Kho:  2021/ Đ – T4 (2c /1số)

Thông tin xb:  H.: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

- Mục lục Tạp chí khoa học: Volume 66, Issue 2, 2021 (Khoa học Xã hội)

- Mục lục Tạp chí khoa học: Volume 66, Issue 2, 2021(Khoa học Giáo dục)

  1. Tạp chí khoa học (Đại học Văn Hiến).

                                Số 7 (3) năm 2020

Nhóm ngôn ngữ: Tiếng Việt;  ISSN: 1859 – 2961; 132tr

Tóm tắt: Công bố và đăng tải những kết quả nghiên cứu khoa học dưới dạng các bài tổng quan, các bài của các công trình nghiên cứu khoa học và các bài thông tin, thông báo khoa học của các tác giả trong và ngoài nước.

Mô tả vật lý:  19 x 26cm

Kho:  2021/ Đ – T4 (1c /1số)

Thông tin xb:  H.: Đại học Văn hiến

- Mục lục Tạp chí khoa học ( Đại học Văn Hiến)

  1. Tạp chí Cộng sản

                                Số 961 (3 - 2021); Số 964 (4 - 2021)  

                         Nhóm ngôn ngữ: Tiếng Việt;  ISSN: 2734 - 9063; 112tr

Tóm tắt: Tạp chí cộng sản là cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Công bố và đăng tải các bài viết về việc quán triệt và thực hiện nghị quyết của Đảng, về tư tưởng, lý luận của Đảng cộng sản VN.

Mô tả vật lý:  19 x 26cm

Kho:  2021/ Đ – T4 (1c /1số)

Thông tin xb:  H.:  Tạp chí Cộng Sản

- Mục lục Tạp chí Cộng sản số 961 (3 - 2021).

- Mục lục Tạp chí Cộng sản số 964 (4 - 2021).

6. Tạp chí khoa học Trường Đại học Hồng Đức số 53 (02 - 2021): Khối ngành Khoa học Kinh tế QTKD, Chính trị và Pháp luật

Xem chi tiết tại đây

CÁC TIN LIÊN QUAN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIÊN

Địa chỉ: Tòa nhà Thư viện - Trường ĐH Hồng Đức - 565 Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP. Thanh Hóa

Điện thoại:

Email: tttttv@hdu.edu.vn