Hong Duc University - Trường Đại học Hồng Đức

A.  CƠ CẤU, TỔ CHỨC

I.  LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

1.  Giám đốc: TS. Lê Thanh Thuỷ

2.  Phó Giám đốc: ThS. Trần Minh Ngọc

II.  TỔ CHUYÊN MÔN.

1. Tổ Nghiệp vụ thư viện

2. Tổ Dịch vụ thư viện

3. Tổ Công nghệ thông tin

B. DANH SÁCH CÁN BỘ VÀ NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I.  TỔ NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

1. Danh sách

2. Nghiệp vụ chuyên môn và người phụ trách

II. TỔ DỊCH VỤ

1.  Danh sách

2.  Nghiệp vụ chuyên môn và người phụ trách

III.  TỔ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Danh sách.

2. Kế hoạch công việc cụ thể

 1. CƠ CẤU, TỔ CHỨC
 1. Giám đốc: TS. Lê Thanh Thuỷ

Thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động thông tin - thư viện và công nghệ thông tin Trường theo phân cấp của Hiệu trưởng.

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về lĩnh vực thuộc phạm vi được phân công quản lý.

 1. Phó Giám đốc: ThS. Trần Minh Ngọc

Giúp Giám đốc Trung tâm quản lý hoạt động công nghệ thông tin và các nhiệm vụ khác khi được phân công;

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và Hiệu trưởng về lĩnh vực được phân công.

 1. Tổ Nghiệp vụ thư viện

Chức năng

Quản lý, bổ sung vốn tài liệu;

Xử lý kỹ thuật; Thông báo thư mục tài liệu;

Thu nhận ấn phẩm lưu chiểu; cấp quyền sử dụng thư viện.

Thống kê, thanh lọc, thanh lý tài liệu; Tổ chức truyền thông, vận động thư viện;

Số lượng cán bộ: 09 người; Tổ trưởng: Phùng Thị Minh Hương.

 1. Tổ Dịch vụ thư viện

Chức năng

Tổ chức phục vụ người sử dụng thư viện;

Bảo quản tài liệu;

Thống kê sử dụng tài liệu;

Tổ chức dịch vụ thư viện.

Số lượng: 09 người; Tổ trưởng: Trịnh Kiều Hưng.

 1. Tổ Công nghệ thông tin

Chức năng

Quản trị hệ thống công nghệ thông tin toàn trường;

Quản trị, cập nhật website Trường và các phần mềm dùng chung; theo dõi, quản lý website các đơn vị trực thuộc Trường.

Số lượng: 05 người; Tổ trưởng: Hoàng Văn Dũng.

 1. DANH SÁCH CÁN BỘ VÀ NHIỆM VỤ CỤ THỂ
 1. Danh sách

TT

Họ và tên

Chuyên môn

Chức vụ

Điện thoại

Nhiệm vụ chính

1

Phùng Thị Minh Hương

Thư viện

Tổ trưởng, TVV.III

0982522026

Quản lý Tổ Nghiệp vụ; xây dựng kế hoạch bổ sung tài liệu, dữ liệu; xử lý, thống kê, kiểm kê, thanh lọc, thanh lý tài liệu; quản lý kho thư viện.

2

Hà Thị Huệ

TC-NH

Chuyên viên- HĐ

0982122838

Thu tài liệu nộp lưu chiểu; cập nhật tài liệu lưu chiểu lên phần mềm quản lý thư viện/website.

3

Cao Thị Cẩm Lệ

SP Lịch sử

Chuyên viên

0972821599

Thống kê, phát hành thông tin thư mục tạp chí mới; quản lý tài liệu trên phần mềm.

4

Nguyễn Thị Nhung

Luật

Chuyên viên

0973548828

Tổ chức làm thẻ thư viện/ cấp quyền sử dụng thư viện.

5

Ngô Thị Phượng

SP Lịch sử

Thư viện viên - HĐ

0898623466

Bổ sung tài liệu, dữ liệu.

6

Nguyễn Văn Thành

Thư viện

Chuyên viên

0917881802

Tổ chức các sự kiện vận động, truyền thông thư viện

7

Lê Thị Tuyết

Thư viện

Thư viện viên- HĐ

0352168365

Biên mục, phân loại tài liệu; biên soạn ấn phẩm thông tin; quản lý tài liệu trên phần mềm.

8

Lê Thị Thanh Mai

Kế toán

Chuyên viên- HĐ

0984332775

Biên mục, phân loại tài liệu; biên soạn ấn phẩm thông tin; quản lý tài liệu trên phần mềm.

9

Nguyễn Thị Thùy Liên

Tiếng Anh

Thư viện viên- HĐ

0977636234

Biên mục sách tiếng Anh; quản lý tài liệu trên phần mềm.

 1. Nghiệp vụ chuyên môn và người phụ trách

TT

CÔNG VIỆC

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

TRÁCH NHIỆM CHÍNH

HỖ TRỢ

1

Lập kế hoạch bổ sung vốn tài liệu

Xây dựng kế hoạch chi tiết về bổ sung, thanh lọc vốn tài liệu cho năm học cụ thể

Trước thời điểm bắt đầu năm học 15 ngày

Kế hoạch cụ thể, chi tiết, có tính khả thi; việc bổ sung phải gắn với thực tiễn nhiệm vụ đào tạo của Nhà trường; việc thanh lọc theo định kỳ.

Phùng Thị Minh Hương

Ngô Thị Phượng

2

Triển khai kế hoạch rà soát, bổ sung giáo trình, TLTK cho năm học

1. Xây dựng công văn thông báo các Khoa về việc rà soát, bổ sung GT, TLTK cho các CTĐT;

Tuần    thứ năm học

3,       đầu

Công văn thông báo việc  bổ sung tài liệu theo quy trình hàng năm được gửi đến các Khoa

Phùng Thị Minh Hương

Ngô Thị Phượng

2. Trực tiếp liên hệ với các Khoa thông qua email của Trung tâm TT-TV; thống kê danh mục đề nghị bổ sung GT, TLTK của các Khoa.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn các Khoa rà soát theo Thông báo

Sử dụng email của Trung tâm TT-TV để liên lạc, trao đổi với các Khoa, Bộ môn; ghi nhật ký về hoạt động trao đổi, rà soát tài liệu giữa các Khoa, Bộ môn với Trung tâm TT-TV; Rà soát sách có trong thư viện; Liên hệ với các đơn vị cung ứng

Ngô Thị Phượng

Tổ nghiệp vụ

3

Bổ sung vốn tài liệu

1. Làm các thủ tục mua vốn tài liệu (sách, báo, tạp chí) từ các nhà cung cấp

Trong học kỳ

1. Làm các thủ tục mua sách theo quy trình; chuyển danh mục sách mới cho bộ phận phụ trách Trang thông tin của đơn vị.

Ngô Thị Phượng

Nguyễn Thị Thuỳ Liên

2. Công khai Danh mục sách mới trên trang thông tin điện tử của Trung tâm TT-TV sau khi tài liệu đã được làm kỹ thuật nghiệp vụ

Ngô Thị Phượng

Phạm Thị Huyền

2. Nhận tài liệu từ giảng viên; từ nguồn biếu tặng

Trong năm học

Làm các thủ tục nhận tài liệu, thanh toán theo quy định

Ngô Thị Phượng

 

3. Thu luận văn, luận án, khóa luận tốt nghiệp của học viên, sinh viên tốt nghiệp: Thu 01 bản cứng đóng bìa theo quy định và bản mềm được gửi qua email hoặc vật chứa file. Xử lý  kỹ thuật bản cứng và cập nhật bản mềm lên thư viện điện tử Libol.

Trong năm học

1. Bản cứng luận văn, luận án, khóa luận tốt nghiệp phải được xử lý kỹ thuật ngay sau khi người học nộp để đưa vào phục vụ; Bản mềm được công bố toàn văn trên thư viện điện tử Libol và được lưu trữ trên Driver của hộp thư Trung tâm TT-TV (tttttv@hdu.edu.vn)

Hà Thị Huệ

Tổ Nghiệp vụ

 

2. Lập danh sách gửi bộ phận CNTT để công bố công khai thông tin luận văn trên Website trường trong vòng 15 ngày kể từ ngày học viên nộp đủ cho thư viện.

Hà Thị Huệ

Đậu  Quang Vinh

4. Thu nhận sản phẩm của các đề tài NCKH của GV, sinh viên Trường.

Trong năm học

Thống kê, cập nhật sản phẩm lên phần mềm thư viện Libol

Nguyễn Thị Nhung

 

5. Thu nhận và đóng dấu báo, tạp chí, ấn phẩm định kỳ từ bộ phận bổ sung

Trong vòng 2 ngày sau khi nhận được các ấn phẩm

Thống kê, ghi sổ và lập danh mục ấn phẩm mới gửi bộ phận phụ trách công bố trên trang thông tin điện tử của Trung tâm TT-TV

Cao Thị Cẩm lệ

Phạm Thị Huyền

4

Xử lý tài liệu

1. Xử lý kỹ thuật gồm: Đăng ký tài liệu vào sổ (Sổ tổng quát, sổ cá biệt); đóng dấu; tạo lập ký hiệu xếp giá; dán nhãn

 

Trong vòng ½-1 ngày/1 tài liệu sau khi nhận tài liệu từ bộ phận bổ sung

Tài liệu phải được xử lý kỹ thuật ngay sau khi nhận từ bộ phận bổ sung.

Phùng      Thị                 Minh Hương

Lê Thị Tuyết Nguyễn Văn Thành Nguyễn Thị Nhung Lê Thị Thanh Mai

Nguyễn Thị Thuỳ Liên xử lý tài liệu  tiếng Anh

 

2. Xử lý hình  thức: Biên mục mô tả tài liệu. Tài liệu được biên mục mô tả theo quy tắc mà thư viện đang sử dụng

 

Biên mục tài liệu theo quy tắc

 

3. Xử lý nội dung gồm: Định chỉ số phân  loại tài liệu; định chủ đề, từ khoa tài liệu; chú giải; tóm tắt; tổng quan tài liệu.

     

4. Cập nhập tài liệu lên thư viện điện tử

Sau khi làm xong  kỹ thuật nghiệp vụ

Ngay sau khi tài liệu được xử lý kỹ thuật, thông tin tài liệu được phải được cập nhật trên thư viện điện tử Libol

Tổ nghiệp vụ

 

5

Kiểm kê

Đánh giá hiện trạng vốn tài liệu của thư viện hàng năm để đề ra giải pháp củng cố, phát triển vốn tài liệu

Tháng 11 hàng năm

Báo cáo kết quả kiểm kê cho số liệu chính xác về vốn tài liệu hiện có trong thư viện; đề xuất biện pháp củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng vốn tài liệu thư viện và lập danh mục tài liệu thanh lọc.

Phùng      Thị                 Minh Hương

Lê Thị Tuyết Nguyễn Văn Thành Nguyễn Thị Nhung Cao Cẩm Lệ

Ngô Thị Phượng Lê Thị Thanh Mai

Nguyễn Thị Thuỳ Liên

 

6

Thanh lọc tài liệu

Đưa ra khỏi kho sách những tài liệu không phù hợp với diện phục vụ của thư viện, thừa bản, lạc hậu về nội dung, bị hư hỏng không thể phục hồi, bị mất trong quá trình phục vụ người sử dụng thư  viện

để chuyển đổi mục đích

3 năm 1 lần; đột xuất

Phải đánh giá chính xác các loại tài liệu cần thanh lọc; quy trình thanh lọc theo  quy định tại Thông tư 21/2012/TT-BVHTTDL

ngày 28/12/2014 của Bộ VHTTDL

Phùng      Thị                 Minh Hương

Lê Thị Tuyết Nguyễn Văn Thành Nguyễn Thị Nhung Cao Thị Cẩm Lệ

 

7

Biên soạn ấn phẩm thông tin – thư viện

1. Phổ biến, quảng bá, giới thiệu vốn tài liệu thư viện; tài liệu mới xuất bản, bổ sung vào thư viện; chỉ chỗ nguồn tài liệu, giúp người sử dụng tiếp cận được tài liệu phù hợp với nhu cầu.

1 lần/ học kỳ

Ấn phẩm được biên soạn lưu hành nội bộ hoặc dạng điện tử phổ biến trên trang thông tin điện tử của Trung tâm TT-TV hoặc website Trường

Phùng      Thị                 Minh Hương

Lê Thị Tuyết Cao Thị Cẩm Lệ

 
   

2. Thông tin chọn lọc, tóm tắt nội dung tác phẩm

Hàng tháng

Nội dung thông tin  chọn lọc về chủ đề tài liệu được thông báo trên trang thông tin của Trung tâm trong các dịp Lễ

Phùng      Thị                 Minh Hương

Lê Thị Tuyết

 

8

Truyền       thông, vận động

1.    Trưng       bày,       giới thiệu, triển lãm sách

Các ngày Lễ

Tổ chức hoạt động trưng bày sách tại thư viện hoặc các giảng đường nhằm giới thiệu vốn tài liệu của thư viện và cổ động phong trào đọc sách trong sinh viên

Nguyễn Văn Thành

Nguyễn Văn Tuấn

Tổ chức Ngày sách Việt Nam 21/4

21/4 hàng năm

Tổ chức Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam trong không gian thư viện từ 1 – 2 ngày; tổ chức nhiều hình thức để thu hút bạn đọc đến tham dự

   

9

Thống kê tài liệu

Thống kê về tài liệu: Thống kê số lượng vốn tài liệu, bao gồm: đầu sách/bản sách; đầu báo, tạp chí; số lượng tài liệu theo nội dung, dạng thức của tài liệu; số đầu tài liệu/cơ sở dữ liệu.

Thống kê về lượt tài  liệu được lưu hành, bao gồm: lượt tài liệu được sử dụng tại thư viện, hoặc ngoài thư viện, được truy nhập đối với tài liệu điện tử, tài liệu đa phương tiện; lượt sử dụng tài liệu theo môn loại tri thức.

Cuối    năm            dương lịch

Hàng năm phải có báo cáo thống kê về số lượng đầu sách/bản sách; số lượng đầu/bản tạp chí; báo cáo phải có xác nhận của Giám đốc và được lưu tại thư viện.

Báo cáo thống kê về  lượt tài liệu được sử dụng tại  thư viện; số lượt tài liệu điện tử được truy nhập.

Phùng      Thị           Minh Hương

Tổ nghiệp vụ

10

Làm thẻ thư viện

1. Thông báo cho sinh viên năm thứ nhất kế hoạch làm thẻ

Tháng 10 hàng năm

Soạn thảo bản Thông báo về kế hoạch làm thẻ, gồm các nội dung: thủ tục, điều kiện, thời gian, phí làm thẻ

Nguyễn Thị Nhung

Phạm Thị Huyền

2. Nhận danh sách và làm thẻ cho sinh viên năm thứ nhất theo lớp

Trả thẻ sau 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Quy trình, thủ tục làm thẻ nhanh gọn, tối đa 3 ngày phải trả thẻ cho sinh viên, giúp sinh viên mới nhanh chóng được sử dụng vốn tài liệu của thư viện

   

3. Làm lại thẻ, làm thẻ mới cho sinh viên, học viên chưa có thẻ thư viện

Trong năm học

Sinh viên, học viên được tạo mọi điều kiện để được cấp lại hoặc cấp mới thẻ thư viện

   

 

 1. Danh sách

TT

Họ và tên

Chuyên môn

Chức vụ

Điện thoại

Nhiệm vụ chính

1

Lê Thanh Thủy

Lịch sử

Giám đốc, GV.II

0936660295

Chỉ đạo, tổ chức, quản lý hoạt động thông tin - thư viện và CNTT theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức quản lý cán bộ, tài sản theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về hoạt động của Trung tâm TT-TV

2

Trịnh Kiều Hưng

Thư viện

Tổ trưởng, TVV.III

0866726625

Quản lý Tổ Dịch vụ thư viện; quản lý các kho sách phục vụ người sử dụng thư viện;

Tầng 2: KHXH, Ngoại ngữ, Nông lâm, ngư, Kỹ thuật, CNTT

3

Lường Thị Hà

Tiếng Anh

Chuyên viên - HĐ

0398598204

Tầng 1: Lễ tân Thư viện; phòng máy

4

Nguyễn Thị Hồng Vân

Tiếng Anh

Thư viện viên- HĐ

0988997298

Tầng 2: KHXH, Ngoại ngữ, Nông lâm, ngư, Kỹ thuật, CNTT

5

Nguyễn Thị Sâm

CNTT

Chuyên viên

0399159636

Tầng 3: KHTN, Môn chung, Tiểu học, MN, Tâm lý, Luật, Kinh tế, Thể dục.

6

Mai Thị Huấn

Thư viện

Thư viện viên IV

0388066257

Tầng 3: KHTN, Môn chung, Tiểu học, MN, Tâm lý, Luật, Kinh tế, Thể dục.

7

Nguyễn Thị Loan

Thư viện

Thư viện viên III

0975123334

Tầng 4: Kho đọc; tạp chí, Luận án, Luận văn

8

Nguyễn Thị Thu Trang

Văn học

Thư viện viên - HĐ

0973180012

Tầng 4: Kho đọc, Luận án, Luận văn

9

Nguyễn Văn Tuấn

Thư viện

Thư viện viên III

0398940783

Phát triển kho tư liệu địa phương tầng 4

 

 1. Nghiệp vụ chuyên môn và người phụ trách

TT

CÔNG VIỆC

MÔ TẢ

THỜI GIAN THỰC HIỆN

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

TRÁCH NHIỆM CHÍNH

HỖ TRỢ

1

Tổ chức bộ máy tra cứu

Hướng dẫn bạn đọc tra cứu tài liệu trực tiếp trên giá hoặc trên thư viện điện tử Libol

Hàng ngày

Hướng dẫn, tư vấn nhiệt tình, chuyên nghiệp; thái độ phục vụ niềm nở, tận tình, chu đáo; 100% bạn đọc hài lòng về thái độ phục vụ

Tầng 1: Hà

Tổ dịch vụ

Tầng 2: Hưng, Vân

Tầng 3: Sâm, Huấn

Tầng  4: Trang, Loan

2

Nhận tài liệu sau khi đã xử lý nghiệp vụ

1. Nhận tài liệu từ bộ phận nghiệp vụ đưa về kho phục vụ

Ngay sau khi tài liệu được xử lý nghiệp vụ

Tài liệu được nhập về thư viện phải được xử lý nghiệp vụ ngay và để đưa về các kho phục vụ bạn đọc

Trịnh Kiều Hưng

Người phụ trách các kho đã được phân công

2. Đưa tài liệu đến giá phục vụ

Sau khi nhận tài liệu

Xếp giá theo quy  tắc, khoa học, bạn đọc dễ tìm

Tổ dịch vụ

3

Bảo quản tài liệu

1. Vệ sinh, gia cố, đóng phục chế, chuyển dạng.

bìa,

Hàng ngày

Tài liệu trên các giá phải được vệ sinh hàng ngày; tài liệu bị hư hỏng phải được khắc phục kịp thời đảm bảo tuyệt đối an toàn; đối với những tài liệu quý hiếm nếu hư hỏng cần phải tìm cách phục chế hoặc chuyển dạng

Tầng 2: Hưng, Vân

Tầng 3: Sâm, Huấn

Tầng 4: Trang, Loan

   

2. Thu hồi tài liệu mượn hạn; xử lý tài liệu mất, hỏng.

quá hư

Hàng tháng

Định kỳ hàng tháng phải kiểm tra danh sách bạn đọc mượn quá hạn theo quy định; thông báo trực tiếp cho bạn đọc hoặc gửi danh sách về đơn vị để yêu cầu trả tài liệu; yêu cầu bạn đọc bồi thường đối với tài liệu bị mất  hoặc hư hỏng.

Phụ trách các kho sách

4

Tổ chức phục vụ

1. Hướng dẫn bạn đọc tìm tài liệu và các nội quy của thư viện

2. Giao tài liệu cho mượn

3. Nhận tài liệu trả

4. Xếp tài liệu lên giá

Hàng ngày

Kiểm tra thẻ bạn đọc; tư vấn, hướng dẫn cách tra cứu thông tin tài liệu; hướng dẫn về nội quy và các quy trình phục vụ tại thư viện.

Thực hiện thủ tục xác nhận mượn tài liệu (ghi sổ, nhập vào máy)

Sau khi nhận tài liệu từ bạn đọc trả phải xếp giá ngay để phục vụ

Phụ trách các kho

5

Thống kê người sử dụng thư viện

Thống kê: số người đăng ký sử dụng thư viện thường xuyên; số người lần đầu tiên đến đăng ký sử dụng thư viện trong năm; Thành phần người sử dụng thư viện; Lượt người sử dụng thư viện.

Hàng tháng

Thống kê phải được làm thường xuyên, hàng tháng để cuối năm lập báo cáo về số lượng người  sử dụng thư viện.

Nguyễn Thị Hồng Vân

Phụ trách các kho sách

6

Tổ chức dịch vụ ngoài thư viện

1. Cung cấp thông tin

Ngay khi bạn đọc có nhu cầu

Cung cấp thông tin cho bạn đọc đúng chức năng của thư viện; thái độ phục vụ niềm nở, nhiệt tình; 100% bạn đọc hài lòng về thái độ phục vụ của nhân viên thư viện

Trịnh Kiều Hưng

 

2. Hướng dẫn sử dụng các dịch vụ của thư viện

Khi bạn đọc có đề nghị

Khi bạn đọc có nhu cầu phải hướng dẫn chi tiết tất cả các dịch vụ của thư viện hiện có; thái độ phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo

Lường Thị Hà

Lê Thị Thanh Mai

3. Giới thiệu vai trò của hoạt động thư viện trong trường đại học cho sinh viên năm thứ nhất

Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa

Chuẩn  bị  bài  giảng  đảm

bảo yêu cầu: Sinh viên năm  thứ  nhất  nhận  thấy vai trò rất quan trọng của thư viện trong trường đại học; năng lực của thư viện Nhà trường hiện tại và những hoạt động phục vụ cho sinh viên

Giám đốc, Phó GĐ

 

4. Tổ chức Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm nội dung về thư viện

Mỗi năm học 2-4 lần

Tổ chức Hội nghị bạn đọc định kỳ hàng năm

Trịnh Kiều Hưng

Tổ nghiệp vụ

5. Tổ chức các dịch vụ khác

Hàng ngày

Thường xuyên tổ  chức các dịch vụ để thư  viện trở thành trung tâm giao lưu, gặp gỡ trao đổi thông tin, giải trí, thư giãn của cán bộ, giảng viên, sinh viên và người ngoài trường

2 Tổ thư viện tham mưu hình thức tổ chức

 

6. Lấy ý kiến thăm dò bạn đọc về chất lượng phục vụ của Thư viện

Học kỳ/1 lần

Khảo sát và thống kê, xử lý số liệu về sự đánh giá của bạn đọc đối với hoạt động phục vụ của thư viện;

Phát phiếu thăm dò, lấy ý kiến bạn đọc, tổng hợp ý kiến thăm dò.

Kế hoạch cải tiến chất lượng phục vụ.

Tổ dịch vụ

 
 1. TỔ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 1. Danh sách

TT

Họ và tên

Chuyên môn

Chức vụ

Điện thoại

Nhiệm vụ chính

1

Trần Minh Ngọc

CNTT

Phó GĐ, GV.III

0981237788

Giúp việc cho Giám đốc, thay mặt Giám đốc trực tiếp phụ trách, chỉ đạo điều hành lĩnh vực CNTT của Trung tâm và của Nhà trường khi được Nhà trường giao nhiệm vụ; vận hành, xử lý hệ thống CNTT tại các khu vực do Tổ CNTT phân công; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Hiệu trưởng về hoạt động CNTT toàn trường.

2

Hoàng Văn Dũng

CNTT

Tổ trưởng, GV.III

0913385420

Quản lý Tổ CNTT; vận hành, xử lý hệ thống CNTT tại các khu vực do Tổ CNTT phân công

3

Hoàng Văn Hùng

CNTT

Chuyên viên

0919756139

Vận hành, bảo trì máy chủ; quản trị Website; vận hành, xử lý hệ thống CNTT tại các khu vực do Tổ CNTT phân công

4

Đậu Quang Vinh

CNTT

Chuyên viên - HĐ

0943398009

Quản lý tài khoản email, tài khoản thư viện số; đăng thông tin Website do Tổ phân công

5

Phạm Thị Huyền

Lịch sử

Chuyên viên - HĐ

0977908846

Thư ký Ban BBT Website

 

 1. Kế hoạch công việc cụ thể

Họ và tên

Công việc thường xuyên trong ngày

Kết quả

Công việc phát sinhTrong tuần

Ghi chú

 

Trần Minh Ngọc

Xử  lý  mạng,  máy  tính   TT GD Quốc phòng, A1, A3

Mạng và máy tính A1, A3, TT GDQP chạy bình thường

Tham gia ban tư vấn của nhà trường.

 

Xử lý mạng, KTX, đường Internet vào

 

 

 

 

Hoàng Văn Dũng

Xử lý mạng, máy tính Thư viện, A4, A5, A6, GDTC.

Mạng chung, mạng và máy tính các nhà trên chạy bình thường

Sự cố mạng: Hỏng hóc do virut, điện, đứt giây Cắt mạng phục vụ thi

 

Cài đặt, sắp xếp 130 bộ máy tính thư viện, tham gia tư vấn

130 bộ máy thư viện chay BT, tham mưu về ql và XD hệ thống CNTT

Giúp đỡ xử lý máy, mạng của các ĐV

 

 

 

Hoàng Văn Hùng

Quản trị Website và phần mềm dùng chung tại phòng máy chủ

Website, phần mềm chạy bình thường

Cùng xử lý máy tính nhà ĐH

 

Xử lý mạng tầng 4,5 nhà ĐH, A3, A7, HT, xưởng và Trường MNTH.

Các phần mềm chạy bình thường

 

Vận hành, bảo trì máy chủ, hệ thống mạng chung;

Máy chủ và mạng chạy BT

 

 

 

Phạm Thị Huyền

Lấy tin, viết bài, đưa tin bài lên Website (BQ 4-5 bài/tháng). 

Website thường xuyên được cập nhật tin mới. 

Tổ chức ngày sách, các tổ chức – kỷ niệm phát sinh trong năm.

 

Thống kê lên tin, bài trên Web, lên tin, thanh toán bài, Kiểm tra các ĐV lên tin, nhắc nhở, lên tin, thống kê và các thủ  tục  thanh  toán  tin  bài đăng tải trên website; kinh phí phụ cấp của BBT website.

 

Nhắc các đơn vị lên tin, thanh toán chế độ viết bài đăng tải trên website.

 

 

Cán bộ phụ trách tin bài web đơn vị, hướng dẫn bạn đọc tra cứu Thư viện số, thư viện Libol;

 

Tạo lập tài khoản đăng nhập thư viện Libol cho CBGV và Sinh viên.

 

Đậu Quang Vinh

Tạo TK mail, tài khoản thư viện số, hướng dẫn SD các tài khoản, xử lý lỗi tài khoản.

Cán bộ và sinh viên có tài khoản trên mạng, tài liệu số, phần mềm thư viện

Tham gia dự án TS, các tổ chức – kỷ niệm

 

Xử lý mạng, máy tính nội bộ nhà ĐH (trừ tầng 4,5)

Các máy nhà ĐH vào mạng BT

 

Đưa bài lên Website, cùng kiểm tra số tin lên Web, hướng dẫn hiệu chỉnh Web các đơn vị

Các đơn vị đưa được tin lên Website

 

 

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIÊN

Địa chỉ: Tòa nhà Thư viện - Trường ĐH Hồng Đức - 565 Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP. Thanh Hóa

Điện thoại:

Email: tttttv@hdu.edu.vn