Hong Duc University - Trường Đại học Hồng Đức
Bộ Công an đưa ra nhiều quy định bất ngờ về cấp bằng lái xe Trong nhóm hạng A của giấy phép lái xe, Bộ Công an đề xuất ba hạng thay vì bốn hạng như hiện nay.
CSDL Cổng thông tin EUROFOREST Là một dịch vụ miễn phí và phi thương mại cho người sử dụng thông tin lâm nghệp. Đáp ứng nhu cầu tiếp cận các thông tin về rừng, ngành lâm nghiệp châu Âu được lựa chọn từ các tổ chức, mạng lưới cung cấp thông tin, CSDL và các báo cáo.
GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN TRUY CẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU TẠP CHÍ EMERALD Đại học Hồng Đức là đơn vị được tham gia Dự án xây dựng Thư viên điện tử dùng chung do World bank tài trợ ( Dành cho khối các trường kinh tế, đặt tại Thư viện ĐH kinh tế quốc dân). Hiên nay người dùng tin tại các đơn vị tham gia Thư viện điện tử dùng chung đã được cấp quyền truy cập Cơ sỏ dữ liệu tạp chí điện tử của nhà xuất bản SAGE Publications Limited và Emerald e-Journals Collection . Đê nghị bạn đọc tham khảo nội dung giới thiệu cơ sở dữ liệu và hướng dãn truy cập sau đây :
GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN TRUY CẬP Cơ sở dữ liệu tạp chí Emerald và SAGE Publications Limited Bạn đọc lưu ý : Chỉ truy cập các cơ sở dữ được từ máy tính trên mạng nội bộ của Trung tâm Thông tin- Thư viện Đại học Hồng Đức.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIÊN

Địa chỉ: Tòa nhà Thư viện - Trường ĐH Hồng Đức - 565 Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP. Thanh Hóa

Điện thoại:

Email: tttttv@hdu.edu.vn