Hong Duc University - Trường Đại học Hồng Đức
Quy trình Phục vụ bạn đọc Ban hành kèm theo Quyết định 02/QĐ-TTTTTV ngày 21/21/2020 của Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIÊN

Địa chỉ: Tòa nhà Thư viện - Trường ĐH Hồng Đức - 565 Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP. Thanh Hóa

Điện thoại:

Email: tttttv@hdu.edu.vn