Hong Duc University - Trường Đại học Hồng Đức
Tạp chí khoa học số 37 TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ 33. 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIÊN

Địa chỉ: Tòa nhà Thư viện - Trường ĐH Hồng Đức - 565 Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP. Thanh Hóa

Điện thoại:

Email: tttttv@hdu.edu.vn